• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

அடிக்கடி நடக்கும் இயற்கை அணர்த்தங்கள் மற்றும் நடக்கும் பிரதேசங்கள்

அணர்த்தங்கள்
வெள்ளம்   மண்சரிவுகள்   பாரிய இயற்கை அபாயங்கள்  

நிறுவனங்கள்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம் தலைமையகம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம தலைமையகம்

செய்தி அறிவித்தல்கள்

அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

Calling the Application for the post of Director General of Department of Meteorology

Applications are hereby invited from citizens of Sri Lanka to fill the vacancy of post of Director General lying vacant in the Disaster Management Centre.

 
For further details click the links below.
 
 
 

Latest Information on Weather Advisory

 

Present Situation

For latest information on Weather Advisory & Disaster Situation Reports please refer to the below latest updated information from Disaster Management Center, Department of Meteorology and National Building Research Organization.

Situation Reports

Weather Reports

Weather Forecasts

River Water Level

Landslide Warning

 

 

 

 

Latest Information on Weather Advisory

For latest information on Weather Advisory & Disaster Situation Reports please refer to the below latest updated information from Disaster Management Center & Department of Meteorology

Detail Situation Report from DMC

 

Hon. Duminda Dissanayake Appointed as Minister of Irrigation and Water Resources & Disaster Management

 alt                                alt               alt

 

alt

 

2017 Flood Rapid Impact Assessment

South-west monsoon was activated over Sri Lanka from 24 May 2017 and a very low upper air wind convergence was formulated over the eastern sea of Sri Lanka which was absorbing westerly winds. As a result of this, heavy rains were received on 25 of may to the South-western watersheds in the country. Large amount of rains were received within 12 hours in SW regions including Namunuthanna (619mm) of, Bulathsinghela (419mm), Morawaka (406mm) and Walasmulla (437mm) leading riverine oods of the Kalu, Nilwala and Gin rivers.

Find more details from here 

 

 

 

 

 


பக்கம் 1 - 9

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஏப்ரயில்JEV_MAY=மே 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2