• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு செய்திகள் செய்தி அறிவித்தல்கள் Hon Anura Priyadarshana Yapa assumed duties in the Ministry of Disaster Management

Hon Anura Priyadarshana Yapa assumed duties in the Ministry of Disaster Management

 Hon Anura Priyadarshana Yapa, assumed duties of the Ministry of Disaster Management on 07th September 2015

alt

 

The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, Minister of Disaster Management assumed duties today at the Ministry of Disaster Management.

 The Hon. Minister addressed the media and emphasized the necessity of intervening and providing directions to prevent/minimize the impacts of natural and human induced hazards.  

Hon. Minister further added that, paying attention to pre disaster management is more important than providing relief to the victims of disaster. The gradual increase of global temperature would have disaster repercussions to Sri Lanka as an Island Nations. Therefore we seriously consider  mitigation and adaptation measures to minimize disaster impacts in future.

World community has observed increasing trend in disaster as well as loss and damages to lives and properties. The Minister was confident that the experiences gained by him as the Minister of Environment could be applied effectively in the field of Disaster Management, to minimize suffering of People.

Minister expressed his gratitude to the H.E. the President and the Prime Minister for selecting him as a member of the Cabinet of the new Government

 
alt alt
alt alt
 

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

மார்ச் 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4