• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு எம்மைப் பற்றி கௌரவ அமைச்சர்

Hon. Minister

  Hon. Ranjith Maddumabandara

  

 

Hon. Ranjith Maddumabandara

Minister of Public Administration & Disaster Management

 

Name                           :-          Ranjith Maddumabandara

Present position           :-           Minister of Public Administration & Disaster Management ,

                                               Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

 

                                               

 

 

 

 

 

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

நொவெம்பர் 2019
ஞா தி செ பு வி வெ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30