• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு

அடிக்கடி நடக்கும் இயற்கை அணர்த்தங்கள் மற்றும் நடக்கும் பிரதேசங்கள்

அணர்த்தங்கள்
வெள்ளம்   மண்சரிவுகள்   பாரிய இயற்கை அபாயங்கள்  

நிறுவனங்கள்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம் தலைமையகம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம தலைமையகம்

Handing over of Geo-Spatial Digital Base Maps of 17 Urban Local Authorities to the Stakeholders

 

Ceremonial handing over of geo-spatial digital base mapsof 17 Urban Local Authorities which are frequently affected by floods and landslides, wasconducted on 18th November 2015, at 3.00 p.m. with leadership of Hon. Anura Priyadarshana Yapa, Minister of Disaster Management at the Ministry of Disaster Management conference hall

 at an event conducted to introduce the importance of higher resolution geospatial digital data for mainstreaming disaster risk reduction activities at Urban Local Authorities. This occasion was graced by Ms. Lovita Ramgutte, Deputy Country Director, Dr. Vishaka Hiddellage, Assistant Country of UNDP, Major General Mark, Director General of Disaster Management Center, Mr. P M P Udayakantha, Surveyor General of Surveyor Department and representatives of local authorities and officials of SD, DMC, NBRO, SLLRDC, NDRSC, UDA, CC&CRMD, and media.

 

Why we prepared 1:5,000 scale geo spatialdigital maps for 17 ULA’s;

 

It was observed that rapid urbanization in most of the Urban Local Authorities has increased its impacts of flood and landslides events during last few years. In most cases human interventions in urban areas have triggered floods and landslides. In order to prepare accurate flood and landslide risk maps, 1:5,000 scale base digital map data is a prerequisite for the preparation of risk maps for urban areas. The down scale base maps can be used to develop more accurate and able to overlay the hazard, vulnerability & exposure and risk maps for floods and landslides. Further, these digital map data can be easily used for numerical hydro modeling of flood inundation which could also help to choose more economical design for the improvement of storm water disposal system in urban areas. Hydro model outputs could be useful to prepare flood inundation maps for different scenarios too. With the help of risk maps, Urban Local Authorities in the country is able to advice its residents, regarding the potential risk areas of the city and able to delineate land zones for permissible uses, such as residential, commercial, industrial and conservation while strengthening the regulations on developing urban development plans and approving land development and building application process. Additionally, identification of priority mitigation interventions, establishing an early warning system could be done based on risk information too. Therefore, the prepared based maps can more useful and the relevant technical agencies will use it meaning fully to safeguard the live and properties of the urban areas.

 

Preparation of these digital base maps for 17 Urban Local Authorities were facilitated under the Comprehensive Disaster Management Program (SLCDMP) of the Ministry and the financial support is provided by the United Nations Development Program (UNDP). 1:5,000 scale base maps were completed with the technical support of Department of Surveyor General. Although, the total land area mapped under this initiative cover nearly 250km2, this was the first time, even the Surveyor Department have developed these type of high scale geospatial digital data set for disaster risk management in the country.

 

These maps are essential for the preparation of land zonation in urban development plans and preparation of floods and landslides risk maps for the respective ULA’s too. Therefore, this initiative requires to be continued and the state has already recommended a similar project proposal developed by the Disaster Management Center and National Building Research Organisation to carry out risk mapping in the country.

 

alt

  

 

alt

 

 

 

 

 

 

alt

      

 

 alt

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஏப்ரயில்JEV_MAY=மே 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2