• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
நோக்கு
பாதுகாப்பான இலங்கையை நோக்கு
 
பணி
இயற்கை மற்றும் மனிதனால் ஏற்படுத்தப்படும் அனர்த்தங்கள், உற்பத்தி நிறுவனம், சமாதானம் வெற்றியான மற்றும் கௌரவமான வாழ்கையை மக்கள் பெற்றுக் கொல்வதற்கு உத்துலைப்பு வழங்குதல்.
 
நோக்கங்கள்
அனர்த்தங்களிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாத்தல்.
 
செயல் அமைப்பு
அரச கொள்கைகளை முன்னெடுத்துப் இலங்கை அடைவதற்காக இவ்வமைச்சின் கீழ், கீழுள்ள நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
வளிமன்டலவியல் திணைக்களம் - http://www.meteo.gov.lk/
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் - http://www.dmc.gov.lk/
தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - http://www.nbro.gov.lk/
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவை நிலையம் - http://www.ndrsc.gov.lk/
 

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஜனவாரி JEV_FEBRUARY=பெபரவாரி 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1