• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு தொடர்புக்கு தொடர்பு விபரங்கள்

தொடர்பு விபரங்கள்

பிரதான அலுவலகம்
 அனர்த்த முகாமைத்துவம் பற்றிய தேசிய சபை

 

 

அமைச்சின் தொடர்பு விபரங்கள்

பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
  அமைச்சர்      
  தனிப்பட்ட செயலாளர் 0112-693286 0112-693286  
  ஊடக செயலாளர் 0112-693284 0112-693284  
திரு. ஜே. அஹ்மத் செயலாளர் 0112-695012 0112-681982  
திரு. டப்.பீ. ஏகனாயக்க கொளரவ. பிரதி அமைச்சர் 0112-2699626 0112-2693282  
திரு. அசித ஏகநாயக்க பிரதி அமைச்சரின் தனிப்பட்ட செயலாளர் 0112-2699629    
திரு. ரவி சூரியஆரச்சி ஒருங்கினைப்பு செயலாளர் 0112-2695033    
அமைச்சு செயலாளர் திருமதி. எஸ்.ஏ. மொஹமட்      
திரு. ஜீ.கே.டீ. அமரவர்தன மேலதிக செயலாளர் 0112-695019   amarawardane55[at]yahoo.com
திரு.டப்.பீ.ஜே. பிரநான்து ஆலோசகர் 0112-505149    
திரு.எச்.எம். பலன்சூரிய பிரதான கணக்கு உத்தியோகத்தர் 0112-693283   palansooriya[at]yahoo.com
திரு. லலித் சந்திரபால பணிப்பாளர் - NCDM 0112 -681985   lalithch[at]hotmail.com
திரு. ஹர்ஷ விதானாரச்சி உதவி செயலாளர் (DM)      
திருமதி. ஐ. புத்தினீ குனவர்தன உதவி செயலாளர்
(நிர்வாகம்)
0112-695017   vishbuguwa[at]yahoo.com
திரு. ஏ.எச். லக்ஷான் தி. சொய்ஸா உதவி செயலாளர் 0112-695016   lakshan1203[at]yahoo.com
திரு. எஸ்.பீ. யடவர கணக்காளர் – உள்ளக கணக்காய்வாளர் 0112-698594    
செல்வி. எச்.எம்.பீ.எம். செனெவிரத்ன கணக்காளர் 0113-100839    
செல்வி. சுபாஷினீ தயாநன்த சட்ட உத்தியோகத்தர் 0112-695082   subhashiniedayananda[at]yahoo.com
செல்வி. ஏ.பீ. மஹிலானி கட்டுப்பாட்டு உத்தியோகத்தர் 0112-695013   ahangamamahilani[at]ymail.com
திரு. சமில் பிரசாத் அமைச்சு செயலாளரின் ஒருங்கினைப்பு செயலாளர் 0112-695012 0112-681980 prasad.chamil[at]yahoo.com
செல்வி. அஷோக தி. ஸொய்ஸா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் +94-112-695017    
திரு. ஹரிந்திர பிரசாத் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112-695017   hareendm[at]yahoo.com
செல்வி. பிஷ்பிகா நிலந்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்     Pushpika73[at]yahoo.com
செல்வி. குமாரி விக்கிரமஆரச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112-695017   neelanjanie[at]yahoo.com
செல்வி. இனோகா போகொட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்     inoka109[at]yahoo.com
செல்வி. சாந்தனீ குருசிங்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112-695018    
செல்வி. துஷாரி தில்ருக்ஷி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112-698594    
செல்வி. ஷயாமலீ இரத்னாயக்க அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 0112-693282   priyantika_ratnayaka[at]yahoo.com
செல்வி. மன்ஜுலா இரத்னாயக்க சட்ட உதவியாளர் 0112-693285   rathnayakermm[at]yahoo.co.uk
செல்வி. சமிலா பண்டார சட்ட உதவியாளர் 0112-693285   c.dilhani[at]yahoo.com
செல்வி. ஸ்வர்னலதா திஸானாயக்க சட்ட உதவியாளர் 0112-693285   swardi78[at]yahoo.com
செல்வி. டீ.ஸீ. எதிரிசூரிய சட்ட உதவியாளர் 0112-693281    
திரு. டப்.ஏ.ஏ.டீ.எம்.என். அதுகோரல முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-695013    
திரு. ஆர்.ஏ. அமித பிரபாத் முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-698593    
திருமதி. டீ.எம்.எம்.கே. தென்னகோன் முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-693281    
திருமதி. எச்.டீ.பீ.என். ஆந்ஜலோ முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-695017   tharshikkaa[at]yahoo.com
செல்வி. என்.ஜீ.டீ. ஹசந்தி முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-695018   hasanthingd[at]gmail.com
செல்வி. பீ.எல்.என். பாலசூரிய முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-698593   bln_balasooriya[at]yahoo.com
செல்வி. ஜே.எம்.டப்.எல்.கே. விஜேரத்ன முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-695017   kumarinie_2008[at]yahoo.com
திரு. எஸ்.ஏ.சீ.ஆர். ஸமரதுங்க முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-695013    
திரு. எல்.பீ.எஸ்.பீ.கே. லியனகே முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-693281    
செல்வி. யூ.டீ.டீ.டீ. குனரத்ன முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-693282    
திரு. டீ.தீ.ஆர். சுபசிங்க முகாமைத்திவ உதவியாளர் 0112-693281    
கணக்குப் பிரிவு   0112-698593    
கொள்வனவுப் பிரிவு செல்வி. டீ.சீ. எதிரிசூரிய 0112-693281    
CBSM கருத்திட்டம் செல்வி. தெஹிதெனிய (தேசிய ஒருங்கினைப்பாளர்) 0112-689673  

 

 

 

 

 

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஜனவாரி JEV_FEBRUARY=பெபரவாரி 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1