• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு தரவிறக்கம் காட்சியளிப்புகள்

நிகழ்ப்படம் காட்சியளிப்புகள்

"பொரொஸ்ட் ஓவர் தி. வர்ல்ட்" - ரஜீவ விஜேசிங்க

Dim lights Embed Embed this video on your site

மனித உறிமைகள் பிரபஞ்சம் பற்றிய பிரகடனத்தை உயிரூட்டள்

Dim lights Embed Embed this video on your site

 அனர்த்ர முகாமைத்துவ அமைச்சில் முந்திய செயலாளர் கலாநிதி. ரஜீவ விஜேசிங்க செனல் 4 படுகொளை காட்சி பற்றிய நேர்முக அஞ்சல்

புகார்களுக்கு இலங்கையின் அனர்த்ர முகாமைத்துவ அமைச்சில் முந்திய முகவர் பதிலலித்த முறை.
Dim lights Embed Embed this video on your site

புதன்கிழமை, 11 ஆகஸ்ட் 2010 06:06 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது  

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

மார்ச் 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4