• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
මුල් පිටුව ආයතන ජාතිත ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය

ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය

අමාත්‍ය මණ්ඩල ප්‍රතිසංවිධානයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය පිහිටවූ අතර බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ස්ථාපිත කොට ඇත. 2005 දෙසැම්බර් 08 දිනැති අංක 1422/22 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වන ආපදා සඳහා සූදානම් වීම, ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ ප්‍රකෘතියට පත්වීමට අදාල ක්‍රියාමාර්ග වලට අයත් විෂයයන් මෙම මධ්‍යස්ථානයෙන් විෂයපථයට පවරා ඇති අතර පූර්ව සහ පශ්චාත් ආපදා ක්‍රියාකාරකම් සාර්ථකව මෙහෙයවීම සඳහා මෙම අරමුදල් අමාත්‍යාංශයට වෙන් කර තිබේ.

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ආපදා මධ්‍යස්ථානයත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුළුල් ආපදා ඒකකයත් නව අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇති කාර්යයන් ඔබගේ දැනගැනීම උදෙසා පහත සඳහන් කර තිබේ.

 • ආපදාවන්හි බලපෑමට මුහුණ දීම සඳහා වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ආපදාවලට ලක් වූවන්ට ප්‍රතිචාර සහාය ලබා දීම
 • ආපදාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම, ප්‍රකෘතියට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් අදාල අධිකාරින් හා අදාල පාර්ශ්ව සමග අධීක්ෂණ, සම්බන්ධීකරණ හා ඇගයීම් කටයුතු සිදු කිරීම.
 • ස්වාභාවික ව්‍යසන හා මිනිසා විසින් ඇති කරන ආපදා සම්බන්ධයෙන් සෙවීමේ හා ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ආපදා මගින් බාධා වූ ජීවනෝපාය හා ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් නැවත ලබාගැනීමට හා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ප්‍රකෘතියට පත්වීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ව්‍යසන සඳහා ප්‍රතිචාර හා ප්‍රකෘතියට පත්වීම හරහා ආපදාවන්ට ලක් වූ ප්‍රදේශවලට තිරසාර සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ව්‍යසන, අවදානම් සහ ආපදා කළමනාකරණයේ අවදානම් සහිත බව පිළිබඳව නිලධාරින්, පොදු ජනතාව හා පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම
 • අවදානම අවම කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම
 • මහින්ද චින්තන වැඩසටහන යටතේ පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් 2006 වසරේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
 • සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහාම ආපදා සම්පත් මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම
 • ආපදාවන්ට ගොදුරු විය හැකි ප්‍රදේශවල අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ආපදා අවම කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. උදා :   වැසි වතුරෙන් වගා කිරීම
 • කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුර ඇති විය හැකි ප්‍රදේශ සිතියම් කිරීම
 • පාසල් මට්ටමින් ආපදා ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් ඇති කිරීම
 • සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකටම ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ කමිටු පිහිටුවීම
 • සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකටම ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ආපදා ප්‍රතිචාර සහ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා තොරතුරු පද්ධතියක් හා වෙබ් අඩවියක් ඇති කිරීම
 • මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ සුනාමි හා යුද්ධයට ගොදුරු වූවන්ට ආදායම් ඉපිදවීමේ  වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

“මාර්ග සිතියම” යනු ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය සඳහා වන ක්‍රියාමාර්ග  ඇතුලත් වසර 10 ක පරිපූර්ණ වැඩසටහනකි. එය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනෙහි සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සකස් කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා අවදානම් කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන හා අතීතයේ දරන ලද උත්සාහයන් හා සංවර්ධන සැලසුම් අඩංගු තේමාවන් හතක් මෙම ප්‍රකාශනය තුළින් අවධානයට ගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වූ මෙම ආපදා කළමනාකරණ රාමුව යටතේ යෝජනා කර ඇති උපාය මාර්ග තුළින් ප්‍රතිපත්ති ක්ෂේත්‍රය, ආයතනික මෙහෙවර, ආයතනික සංවර්ධනයන්, ව්‍යසන, අවදානම් දැරිම හා අවදානම් තක්සේරුව බහු ව්‍යසන පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ක්‍රම, ආපදා අවම කිරීම හා ආපදා අවදානම් අවම කිරීම සංවර්ධන සැලසුම් හා ඒකාබද්ධ කිරීම, ප්‍රජා මූලික ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය, මහජනයා දැනුවත් කිරීම, අධ්‍යාපනය හා පුහුණුව යන ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කරයි.

වර්තමාන ලේඛනය වන “මාර්ග සිතියම” 2 වන වෙළුමෙහි මාර්ග සිතියමෙහි දක්වා ඇති සංරචක හත යටතේ  යෝජිත ප්‍රතිඵල එක එක සඳහා ව්‍යාපෘති යෝජනා ඇතුළත් වේ. මෙම ව්‍යාපෘති යෝජනාවන්හි අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු සහ මෙයට සම්බන්ධ වී ඇති නියෝජිතායතන, අරමුණු, ප්‍රතිඵල, ක්‍රියාකාරකම්, කාලසීමාව, ක්‍රියාත්මක කරන භූගෝලීය ප්‍රදේශය, අවශ්‍ය කරන මුදල් ප්‍රමාණය, මුදල් වල තත්ත්වය හා පෙරමුණ ගත් නියෝජිතායතනය ආදී සියල්ල අන්තර්ගත වේ.

ලිපිනය:- විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07. දුරකථනය:- +94-112-665258

වෙබ් අඩවිය: http://www.ndrsc.gov.lk

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 මැයි 22 වෙනි අඟහරුවාදා, 07:36  

නවතම පුවත්

සිදුවීම් දින දර්ශනය

අප්‍රේල් 2020
බ්‍ර සි සෙ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2