• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

அடிக்கடி நடக்கும் இயற்கை அணர்த்தங்கள் மற்றும் நடக்கும் பிரதேசங்கள்

அணர்த்தங்கள்
வெள்ளம்   மண்சரிவுகள்   பாரிய இயற்கை அபாயங்கள்  

நிறுவனங்கள்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம் தலைமையகம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம தலைமையகம்

செய்தி அறிவித்தல்கள்

அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

Modern Doppler Weather Radar System for short term weather forecast

Department of Meteorology has taken measures to establish a modern Doppler weather radar system, which is utilized by many countries' in Gongala peak in Deniyaya area
This radar system with modern facilities will be a grate assistant to provide accurate weather forecasting on the features and density of rainfall and the instant heave rainfall received at different occasions.

மேலும் வாசிக்க...
 

Distribution of sprinkle water system in drought hit areas

The Ministry of Disaster Management has taken measures to distribute sprinkle water system to the Chena cultivation and farmers in drought vulnerable districts

Estimated amount of a single sprinkle water system is about Rs. 17 lakhs, and more than 05 acres of land can be covered by a single set.

மேலும் வாசிக்க...
 

Rain Water Management in Monaragala

altA programme was initiated under the leadership of Minister of Disaster Management Hon Mahinda Amaraweera to construct 50 no of Ponds (small tanks which collect water). 

மேலும் வாசிக்க...
 

The report was submitted by the Director General of Department of Meteorology

The Director General of the Department of Meteorology has been informed to find out whether any shortcoming of the Department of Meteorology has affected to the aggravation of destructive disaster situation that took place in the Southern Province due to high wind occurred on 25th November 2011.

மேலும் வாசிக்க...
 

Asian Conference on Disaster Reduction (ACDR) – 2011

 

Ministry of Disaster Management together with Disaster Management Centre and Asian Disaster Reduction Centre (ADRC) have made arrangements to hold the Asian Conference on Disaster Reduction – ACDR 2011 from 13th to 15th June 2011 at Cinnamon Grand Hotel, Colombo

மேலும் வாசிக்க...
 


பக்கம் 7 - 9

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஏப்ரயில்JEV_MAY=மே 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2